Saveti Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin – Zatvaranje zimske brazde

Zatvaranje zimske brazde

Jesenji period je optimalan za osnovnu obradu zemljišta koje treba pripremiti za zimu i obezbediti što bolje uslove za setvu kultura tokom proleća. Osim postizanja teksture i strukture čestica zemljišta, bez krupnih i tvrdih grudvi (sitnomrvičasta stuktura), jednako važan zadatak je i sačuvati vlagu neophodnu za setvu i nicanje prolećnih useva.

Usled viših temperatura tokom proleća, uz česte vetrove, dolazi do sušenja površinskog sloja tla. Zato je potrebno na oranicama zatvoriti zimske brazde. Zemljište se seče, tanka pokorica na površini lomi i sitni, a površina poravnava. Tako se korovi podstiču na klijanje i nicanje i kasnije se mehanički uništavaju, što smanjuje njihovu brojnost u narednoj vegetaciji.

pss traktor2

Po definiciji zatvaranje se obično radi kada vrhovi brazde postanu svetlije boje, a u zemljištu još uvek ima vlage.

Cilj ove agrotehničke mere je prekidanje uspostavljenog kapilariteta prema površini kako bi se smanjio gubitak akumulirane vlage evaporacijom (isparavanjem). Kada se imaju u vidu klimatske promene, uz manjak zaliha vlage u zemljištu tokom zime (suve i tople vetrovite zime uz izostanak ili minimalne količine padavina), važno je proceniti pravo vreme za ovu operaciju.

Odluku o vremenu zatvaranja brazde treba donositi u svakom pojedinačnom slučaju i svake godine zavisno od: klimatskih uslova, tipa zemljišta, zabarenosti područja, prisustva erozije, reljefa, kao i svih klimatskih i edafskih prilika. Imajući u vidu da je veoma važno i koje će se oruđe koristiti.

Proizvođači često koriste tanjirače ili grubere (važno je što više izravnati zemljište kako bi se što manje vlage gubilo), ali je to pogrešno jer je zatvaranja brazde najplići način obrade koji zadire u zemljište svega tri do pet santimetara. Ukoliko se uz primenu tanjirače zatvaranje brazde obavlja u proleće pred samu setvu, pravi se još veća greška jer kasno zatvaranje brazde može negativno uticati na kasnije klijanje semena. Stoga je važno pravovremeno obaviti ovu operaciju.

Preporuka je da proizvođači posle osnovne obrade, dok zemljišni uslovi to dozvoljavaju, urade zatvaranje zimske brazde. U zavisnosti od toga kojom mehanizacijom raspolažu, najbolje bi bilo da koriste drljaču ili setvospremač. Ako u određenom periodu ne mogu da uđu u njive, treba da prate vremenske prilike i zatvaranje brazde urade čim uslovi dozvole.

Ivan Nan, dipl. inž. biljne proizvodnje PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima