Virusi u vinovoj lozi

U vinovoj lozi javlja se veliki broj virusa (70 virusa, Meng i sur., 2017). Među najštetnijima  (kod osetljivih sorata smanjuju prinos 50-90% ) se ubrajaju :

INFEKTIVNA DEGENERACIJA LOZE

Postoji više prouzrokovača (ArMV, TBRV i dr.) ali najčešći je Grapevine fanleaf virus – GFLV.
Spada u grupu NEPO virusa što znači da se prenosi nematodama (Xiphinema index i X.italeae ).

Ovaj virus nepovoljno deluje na srašćivanje tkiva na spojnom mestu i na slab razvoj korena pri ožiljavanju reznica.
Razlikujemo 3 tipa simptoma:

virusi vinove loze 3

I INFEKTIVNA MALFORMACIJA – zaraženi listovi su deformisani, asimetrični , naborani i režnjevito nazubljeni po ivici. Na njima se javlja hloroza i mozaično šarenilo. Letorasti se nenormalno granaju, nodusi su kratki i dolazi do fascijacije i cik-cak izgleda lastara. Grozd formira manji broj sitnih bobica koje nepravilno sazrevaju i lošeg su kvaliteta.
II ŽUTI MOZAIK – početkom vegetacije u proleće, listovi, lastari, vitice i cvasti su svetlo žute boje i lako se uočavaju. Na žutoj lisci mogu se javiti i žute prstenaste linije koje prerastaju u šarenilo. Grozdovi su sitni i rehuljavi. Tokom leta čokot dobija normalnu zelenu boju dok stariji žuti deo prirasta postaje beličast i postepeno vene i propada.
III – TRAKAVOST NERAVA – Najpre se javlja zlatno žuta boja duž glavnih nerava koja se širi na međunervalni prostor ( vidljivo u drugom delu leta na ograničenom broju listova ). Formirani grozdovi su rehuljavi .

UVIJENOST LIŠĆA VINOVE LOZE
Kako prouzrokovač (Grapevine leaf roll virus – GLRaV) – napada podloge i vijoke smanjujući procenat uspešnosti kalemljenja smatra se opasnim prenosiocem skrivene zaraze. Sve do sredine leta ne uočava se razlika između zaražene i nezaražene loze a tada dolazi do uvijanja donjeg lišća i pojave intervenalne hloroze. List je zadebljao, hrapav i krt a simptomi se šire od osnova čokota ka vrhu.

Do kraja vegetacije zahvaćena je većina listova koje pri jačoj zarazi otpada. Na obojenim sortama, tokom VI – VII meseca javljaju se nektorične pege koje se vremenom šire i spajaju te ceo list dobija crvenkastu boju ( osim tkiva uz glavne i sporedne nerve ). Lišće belih sorata sa svetlo hlorotičnim pegama, dobija srebrnasti sjaj. Štete su u vidu propadanja asimilacione površine , nepravilnog i kasnijeg dozrevanja grožđa i niže koncentracije nakupljenih šećera. Najznačajniji izvor zaraze je zaraženi sadni materijal a inficirani čokoti ostaju zaraženi do kraja života.

virusi vinove loze 2
virusi vinove loze 1

KARANTINSKI VIRUSI – NEDAVNO OTKRIVENI U EU : Grapevine Pinot Gris virus (GPGV), Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus (GRLDaV) i Grapevine red blotch-associated virus (GRBaV) , (npr na. Chardonnay, Traminer). Zanimljivo je da se GRBaV i GPGV mogu prenositi i grinjama.


Suzbijanje viroza je jako teško i složeno i ono obuhvata : korišćenje bezvirusnog sadnog materijala, selekciju otpornih sorti i suzbijanje vektora (nematoda, grinja, štitastih vaši). 

Pri podizanju vinograda obavezno treba obaviti analizu zemljišta na prisustvo nematoda iz grupe Longidoridae, Xiphinema index i X.italiae.

Tatjana Mironović, PSS Zrenjanin d.o.o.

Podelite sa drugima