Vegetacija strnih žita ulazi u završni period

Vegetacija strnih žita ulazi u završni period

Temperaturna kolebanja nisu u velikoj meri oštetila ozime strnine, koje su se u međuvremenu oporavile od naglih vremenskih promena. Pšenice se nalaze u poslednjim fazama vlatanja, pojave zastavičara i početak klasanja.
S proizvodnog stanovišta faza vlatanja je ključna za budući prinos.

Vlatanje je porast strnih žita u stablo i traje do pojave klasa. Fenološki posmatrano, biljke u fazi vlatanja ulaze u fazu intenzivnog porasta, pre svega lisne mase, koja će predstavljati osnovu za formiranje prinosa. Formiraju se delovi klasa, budući broj zrna u klasu i konačan broj klasova po kvadratnom metru.
Usvajanje hranljivih materija se ubrzava, na osnovu čega biljka raste i razvija se.

U našim agroekološkim uslovima faza vlatanja može da traje 20–45 dana, zavisno od temperatura. One treba da su iznad 15 °C, ali ne preko 20 °C. Pri tome je neophodna optimalna i kontinuirana snabdevenost vlagom. April mesec je karakterisalo promenljivo, hladnije vreme od uobičajenog sa čestom pojavom padavina. Temperature tokom većeg dela meseca bile su ispod proseka. Pojedinih dana maksimalne temperature su dostizale 25°S. Minimalne jutarnje su u prvoj polovini aprila bile često ispod 0°S. Ovakve vremenske prilike uslovile su kašnjenje vegetacije za 10-14 dana. Porast temperature i padavine usloviće brži razvoj biljaka i prelazak u fazu klasanja.
Pojavom klasa iz rukavca gornjeg lista počinje klasanje koje traje nekoliko dana. Cvetanje nastupa odmah posle klasanja. Cvetovi u klasu ne cvetaju jednako.Cvetanje počinje od sredine klasa i traje 3 – 5 dana, a celog useva 6 – 7 dana. Da bi smanjili rizik od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa, sprovođenje mera zaštite se preporučuje kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina.
Period od klasanja do pune zrelosti traje od 45 do 50 dana.

psenica 1

U periodu cvetanja, oprašivanja i oplodnje maksimalna temperatura koju biljka može da izdrži je do 25 ºC. Visoke temperature, od 25 do 30 °C, niska vlažnost vazduha i suša prilikom formiranja i nalivanja zrna, skraćuju fazu na svega 25 do 28 dana. Relativno niže temperature, od 20 ºC produžavaju period nakupljanja suve materije, što povoljno utiče na povećanje prinosa. Puno padavina u ovom periodu prouzrokuje lošiji prinos, jači napad bolesti i poleganje.
U cilju očuvanja stabilnih prinosa važno je sačuvati vitalnost gornja tri lista biljke. U ukupnom formiranju prinosa list ispod zastavičara, zastavičar i klas utiču više od 80%.

psenica 2
psenica 3

Ivana Vasilijić dipl.ing.
Savetodavac PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima