UTICAJ NISKIH TEMPERATURA U PROTEKLOM PERIODU NA STANJE USEVA STRNIH ŽITA

Uticaj niskih temperatura u proteklom periodu na stanje useva strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja. Ozima pšenica je u fazi od vidljivo prvo do treće sekundarno stablo (BBCH 21-23), a usevi ječma su u fazi od peto do sedmo sekundarno stablo vidljivo (BBCH 25-27).
U periodu od 11.02. do 16.02. na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima strnih žita na području RC Zrenjanin, registrovan je dug period niskih temperatura koji je izazvao štete u vidu izmrzavanja u usevima strnih žita. Period niskih temperatura je trajao oko 125 sati pri čemu je u tom periodu prosečna temperatura vazduha iznosila -4,5°C.
U pomenutom periodu od 125 sati sa temperaturama u minusu, 5 časova je registrovana srednja temperatura od – 10,2°C. Kao posledica ovakvih temepartura došlo je do izmrzavanja biljnog tkiva i pada kondicije useva.
Simptomi uvenuća, sušenja listova i biljaka strnih žita najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve, odnosno na parcelama gde je ranije sprovedena prihrana useva  i na kojima je zastupljen ranostasniji sortiment.
Kao posledica niskih temperatura, uglavnom je došlo do odumiranja gornjih organa i listova biljaka.

psenica1s
Oštećen gornji deo biljke
psenica2s
Oštećen gornji deo biljke
psenica3s
Izgled neoštećenog čvora bokorenja

Međutim, na nekim parcelama primećeno je intenzivnije izmrzavanje biljaka.
Pregledom i disekcijom primarnog stabla treba konstatovati stanje čvora bokorenja koji se nalazi ispod zemlje. Ukoliko je čvor bokorenja beo i vitalan, iz njega će doći do razvoja novih sekundarnih stabala, a ukoliko je braon tj. promrzao, znači da je bio bliže ili čak iznad površine zemlje i iz njega neće doći do daljeg razvoja biljaka.

Na usevima strnih žita (gde su oštećeni samo gornji listovi primarnog i sekundarnih stabala) sa povećanjem temperatura u sledećem periodu biljke će se regenerisati i odbaciti sasušene listove, te nastaviti dalji rast.
Sve navedeno uticaće na zastoj biljaka u porastu. Postoji mogućnost da se posledice ovih promena odraze i na prinos, što u mnogome zavisi od uslova za rast i razvoj biljaka u narednom periodu.

Zbog sušenja listova teško je izvršiti zdravstveni pregled strnih žita. RC Zrenjanin će sledeće nedelje izvestiti o prisustvu simptoma biljnih bolesti.

izgled psenice1

Izvor: pisvojvodina

Podelite sa drugima