Preduzeti sve zaštitne i preventivne mere

Preduzeti sve zaštitne i preventivne mere

Na teritoriji rada PSS Zrenjanin u toku je setva okopavina pre svega kukuruza i suncokreta. Proizvođačima se preporučuje preduzimanje preventivnih mera,
kao što je odabir parcela.Protiv kukuruzne zlatice jedina efikasna i najvažnija mera borbe je plodored. Kukuruzna zlatica prezimljava u stadijumu jajeta, u
zemljištu, a štete prouzrokuju larve koje se hrane na korenu kukuruza. Na početku razvoja, larve se hrane korenovim dlačicama, delovima
korena, a kasnije i primarnim korenom u koji se ubušuju. Usled ishrane larvi korenov vrat se povija, dolazi do poleganja biljaka i one dobijaju karakterističan izgled u
vidu „guščijeg vrata”. Takođe, usled oštećenja korena, biljke kukuruza se pod naletom vetra savijaju i poležu.

GLJIVE UZROK BOLESTI

U proizvodnji suncokreta značajan uticaj na prinos imaju biljne bolesti koje prouzrokuje veći broj gljiva čiji reproduktivni organi ostaju vitalni u zemljištu
duži niz godina. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, česte padavine i dugotrajna vlaženja, može doći do infekcije useva u osetljivim fazama razvoja. Za plamenjaču je to period tokom
klijanja i nicanja kad se javljaju primarni simptomi, a kasnije tokom rasta suncokreta nastaju sekundarne infekcije, dok je za ostale
bolesti osetljiva faza suncokreta period butonizacije – cvetanja, a simptomi se ispoljavaju tokom sazrevanja suncokreta.
Usev šećerne repe je posejan tokom poslednje dekade marta i prve dekade aprila.
Zbog nešto nižih temeratura otežano je nicanje, a samim tim beležimo i izvestan procenat izmrzlih biljaka. Istovremeno imamo (zemljište se nije značajnije hladilo te je nesmetan izlazak štetočina) vrlo veliku brojnost u feromonskim
klopkama, repine pipe. Ukoliko se u fazi nicanja i kotiledonih listova šećerne
repe ustanovi brojnost pipe od 1-3 imaga na 10 metara kvadratnih, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida kontaktnog mehanizma delovanja.

kukuruz

PREDUZIMANJE TRETMANA

Na usevima strnih žita ječma i pšenice razvoj biljnih bolesti zaustavljen je delovanjem nižih temperatura, ali spore parazita su svakako prisutne na listovma, te
će padavine, prisustvo rose na listovima, porast temperature (temperaturne kolebljivosti tokom dana i noći) uticati na širenje infekcije. Na usevima registrovana su
jajna legla žitne pijavice, vaši. Faza razvoja strnih žita je formirano prvo ili drugo kolence (zavisno od sortimenta, agrotehnike, lokacije proizvodnje i sl). Proizvođačima
se preporučuje, shodno stanju na svojoj parceli preduzimanje tretmana. Voćni zasadi kajsije, kruške, šljive pretrpeli su izmrzavanje cvetnih pupoljaka u manjoj ili većoj meri (razlike
u sortimentu, lokacije proizvodnje i sl.). Ukoliko to nije slučaj kod koštičavog voća nastaviti sa zaštitom protiv monilioze i voćnih osa. Jabuke se nalaze u fazi zelenih
ili crvenih pupoljaka, tretmane obaviti protiv pepelnice i čađave krastavosti u kontinuitetu.

Izvor List Zrenjanin

Podelite sa drugima