Poljoprivredna stručna služba o ručnoj sadnji voća

Kopanje ašovom i sabijanje nogama oko žila

Proces sadnje voćaka na odabranoj parceli se radi u dve faze.

Prva faza ili pripremna podrazumeva agrotehničke operacije prema sledećem redosledu:

uklanjanje korova hemijskim putem (4-5 meseci pre početka sadnje);
podrivanje na 60-80 cm dubine (3 meseca pre početka sadnje);
razbacivanje stajnjaka 50-60 t/ha (par dana posle podrivanja);
oranje (neposredno posle razbacivanja stajnjaka);
površinska priprema zemlje neposredno pre sadnje (tanjiranje i freziranje);
razmeravanje i obeležavanje sadnih mesta.

rucna sadnja pss zrenjanin

Druga faza podrazumeva kopanje rupa i sama sadnja voćaka. Rupe za sadnju se obeležavaju i kopaju na sledeći način: manjim koljem dužine 30-40 cm se označi tačno mesto za postavljanje sadnice tako što se pobode u zemlju do polovine svoje dužine. Rupe za sadnju se kopaju ašovom uvek 2-3 cm iznad pobodenog kolja za datu parcelu. Veličina rupe je oko 30-40 cm * 30-40 cm zavisno od voćne vrste. Ovakvim postupkom obeležavanja i kopanja rupa za sadnju imaćemo najmanje odstupanja u razmeravanju parcele za sadnju.

Sama sadnja je veoma bitna i može biti ručna, mehanizovana (pomoću svrdla) i automatska (sadilicama). Najkvalitetnija sadnja se izvodi ručno, dok je mehanizovana pomoću svrdla najmanje kvalitetna pa je treba izbegavati pogotovu na težim zemljištima. Tehnika ručne sadnje se izvodi sledećim redosledom: u iskopanu rupu se na dno doda zemlja sve dok se ne postigne odgovarajuća visina spojnog mesta, tj. kalema od 5-10 cm iznad površine tla zavisno od voćne vrste. Prekrate se predugačke korenove žile, više vrhovi radi stimulacije novog porasta.

Pokrivanje i sabijanje zemlje nogom (celom težinom tela) oko korenovih žila, vodeći računa da ostane što manje vazdušnih džepova oko korena. Rastresitu zemlju polako ubaciti u rupu ravno sa nivoom tla i nagaziti nekoliko puta nogom. Kada se zemlja slegne oko 5 cm ispod nivoa tla nikako ne smemo nabacivati još zemlje jer će formirano udubljenje sprečiti razlivanje vode pri zalivanju sadnica. Zalivanje sadnica je sa 15-20 litara vode po sadnici radi istiskivanja preostalog vazduha u zoni zemljišta oko korenovih žila. Nakon što zemlja upije svu vodu, preko se dodaje sloj rastresite zemlje i pravi se blaga humka. Treći sloj zemlje nikako ne treba gaziti i sabijati. Služi kao zaštita od prekomernog isušivanja i stvaranja pukotina na površini tla.

Samu sadnju voćaka je najbolje da izvode tri čoveka – jedan kopa rupe, drugi ubacuje prvi i drugi sloj zemlje, a treći čovek postavlja sadnicu na pravilnu visinu, gazi drugi sloj zemlje i vadi pobodeno kolje jer više nije potrebno. Zalivanje i nagrtanje se izvodi kasnije u toku dana ili sutradan, najbolje sa traktorom i cisternom. Ako je zemljište dobro pripremljeno na ovaj način se bez prevelikog napora može posaditi od 400-800 sadnica u dva dana rada zavisno od voćne vrste i vrste sadnog materijala. Ako voćka ne zahteva naslon za gajenje ovom tehnikom nije potrebno dodatno pobadati i vezivati sadnicu za kolje.

Milinko Sinđić, dipl.inž. PSS Zrenjanin

Podelite sa drugima