POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA O OPTIMALNOM KOŠENjU KRMNOG BILjA

Vreme otkosa značajno utiče na prinos i kvalitet

Lucerka je vrlo vredno hranivo za ishranu stoke jer je bogata proteinima, celulozom, mineralima I vitaminima. Najznačajniji indikator kvaliteta lucerke je sadržaj sirovih proteina i vlakana (celuloze). Za kvalitet, odnosno svarljivost lucerke najveći značaj ima faza razvića biljaka.

Za određivanje optimalnog vremena kosidbe lucerke primenjuju se tri metoda:

1.  fiksni datumi ili vremenski intervali;
2. fenološka faza razvića biljaka lucerke;
3. pojava i razvoj pupoljaka na kruni korena, i njihova kombinacija.

njiva 1

Faza razvića biljaka u momentu košenja značajno utiče na trajnost useva, produktivnost i kvalitet krme lucerke. Sa stanovišta dobijanja visokog prinosa i kvaliteta krme, ovaj metod je značajno bolji u odnosu na metod fiksnih datuma ili intervala.

Mnogi proizvođači koriste fiksne datume ili intervale za određivanje vremena košenja lucerke. Nedostatak ovog metoda je što se oslanja samo na određene fiksne datume ili intervale, a da pri tome zanemaruje rast i razviće lucerke u zavisnocti od uslova spoljašnje sredine, lokaliteta i genotipa.

U godinama iskorišćavanja lucerišta, od prve kosidbe u proleće zavisi ukupan broj otkosa u godini, prinos i kvalitet krme, oporavak biljaka od nepovoljnih uslova tokom zime i trajnost lucerišta.

Najkvalitetniji je prvi otkos. Razvija se u uslovima relativno dobre vlažnosti zemljišta, nešto nižih temperatura, sadržaj celuloze je niži, sadržaj sirovih proteina je visok. Prvi otkos u proleće treba obaviti na osnovu datuma ili pojave I razvoja pupoljaka na kruni korena. U narodu se smatra da prvi otkos treba pokositi za Đurđevdan (6. maj), što je ispravno u većini godina. Drugi i treći treba da budu na osnovu fenološke faze.

Drugi otkos treba biti u fazi početka cvetanja, a treći u fazi punog cvetanja. Razmak između otkosa ne bi trebalo da bude kraći od 30-35 dana kako bi se ostavilo dovoljno vremena da se u listu sintetišu dovoljne količine organske materije za narednu regeneraciju i ishranu korena.

U godini setve u našim uslovima se najčešće dobijaju tri otkosa. Prvi bi trebalo kositi u fazi punog cvetanja kako bi se biljkama dala mogućnost za bolje ukorenjavanje i preraspodelu hranljivih materija u korenu, čime se pospešuje njegov ubrzan razvoj.

Prerana kosidba iznuruje mlade biljke, smanjuje kasnije prinose i dugovečnost lucerišta. Visina košenja prvog otkosa u godini zasnivanja lucerišta je nešto viša, 7-10 cm, kako bi se mlade biljke brže regenerisale.

Visina košenja u narednim otkosima treba da je između 5 cm i 7 cm. Sa ciljem da ostvare najbolji balans između prinosa krme, njene hranljive vrednosti i trajnosti lucerišta, proizvođači košenje najčešće obavljaju u fazi početka cvetanja biljaka (10% cvetalih biljaka).

Kosidba u jesen utiče na prinos lucerke u narednoj godini i dužinu trajanja lucerišta. Najbolje je poslednji otkos lucerke obaviti što je moguće kasnije na kraju vegetacionog perioda, a preposlednji što ranije, najmanje 45 dana pre poslednjeg otkosa. Ovaj period je dovoljan lucerki da sintetiše rezervne hranjive materije, i izdrži najniže temperature tokom zime.

IVANA VASILIJIĆ DIPL. INGŽ, PSS ZRENjANIN

Podelite sa drugima