POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA O AKTUELNOSTIMA NA BANATSKIM NjIVAMA

Analiza stanja i prognoza pojave patogena

U toku je žetva ozime pšenice. S aspekta zdravstvenog stanja požnjevenog zrna može se reći da se kod proizvođača koji nisu preduzeli fungicidni tretman u fazi početka cvetanja (preporuka PIS) uočavaju sitnija i štura zrna. To se svakako odražava na kvalitet i prinos.

Razlog tome je kasnija pojava simptoma žuto mrke pegavosti na listu zastavičaru i dva lista ispod, koji su uz uslove nedovoljne količine padavina (ali ipak dovoljne za širenje infekcije) doprineli ubrzanom sušenju ovih listova i njihovom doprinosu u formiranju prinosa. Isto tako fuzarioza klasa je bila prisutna na usevima od mlečne zrelosti do sazrevanja.

Kod ozimog ječma je zdravstveno stanje tokom žetve (koja je završena pre desetak dana) mnogo bolje. Bilo je problema sa masom hiljadu zrna (hektolitar zrna) kao posledica odsustva padavina u periodu nalivanja zrna.

Naravno i tu su razlike evidentne u odnosu na preduzete fungicidne tretmane i negu useva. Može se zaključiti da se zaštitom useva čuva prinos.

Kod proizvodnje okopavina, najpre kukuruza, useva po kome naš region prednjači, primetna je pojava kukuruznog plamenca koji je u 2022. godini povećao brojnost i generacije za oko 40 odsto u odnosu na 2021.

kukuryz

To se odrazilo na prilično brojno polaganje jaja, tako da je realno očekivati veću drugu generaciju (naravno uz meteorološke uslove). 

U toku je intenzivan prelet cikada sa pšenica na kukuruz, pogotovo vrste cikada koje mogu preneti fitoplazmu, prouzrokovača crvenila kukuruza. Trenutno visoke temperature svakako će doprineti intenzivnijoj pojavi pamukove sovice koja je migratorna i mediteranska vrsta koja preferira generativne organe velikog broja useva (kukuruza, paprike, boranije, kukuruza šećerca, paradajza i sl).

Takođe, u proizvodnji povrća prilično je visoka brojnost buvača, kupusnog moljca, bele leptiraste vaši. Nešto ranije i intenzivnije, beleži se pojava povrtne stenice, izuzetno agresivne polifagne štetočine koja se može uočiti i u domaćinstvu (preferira skrivena mesta).

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi (mladi insekti su sitniji, zavisno od larvenog stadijuma, vrlo slični odraslima, ali u ovom razvojnom stadijumu osetljiviji na primenu insekticida).

Takođe, brojnija je i ranija masovna pojava moljca paradajza. Štetočine koje se mogu očekivati u sledećem periodu su tripsi i grinje, mogu bitno smanjiti kondiciju useva i uticati na umanjenje tržišne vrednosti proizvoda.

Usevi suncokreta se nalaze u fazi početka do punog cvetanja. Od faze butonizacije imali smo sporadične padavine različitog intenziteta. Trenutno se uočava da suncokret odbacuje donje listove kao posledica uticaja visokih temperatura, a primetni su i simptomi pegavosti lista.

Malobrojni proizvođači šećerne repe suočavaju se sa negativnim uticajem visokih temperatura. Takođe, zbog odsustva padavina slabiji je razvoj korena.

sucokret

SNEŽANA PARAĐENOVIĆ, DIPL. INŽ. ZAŠTITE BILjA

Podelite sa drugima