Otpad tretirati u skladu sa preporukama

Poljoprivredna stručna služba o postupanju sa ambalažom nakon primene pesticida - Otpad tretirati u skladu sa preporukama

Posle korišćenja, ambalaža od pesticida nije prazna. U njoj ima još oko 1 odsto zaostalog pesticida na dnu ili zidovima pakovanja i kao takva predstavlja opasan otpad po životnu sredinu. Pesticidi se prodaju u ambalaži koja je jednokratna, ne vraća se u smislu ponovne upotrebe, za istu ili drugu namenu.
Ambalažni otpad se ne sme bacati ili zakopavati u polju, bacati u reke, kanale ili pored puta u kanale za navodnjavanje, odlagati u kontejnere za komunalni otpad niti spaljivati na otvorenom.Trostuko ispiranje ambalaže pesticida se odvija u tri koraka i to odmah
nakaon korišćenja na parcelama. Prvi korak: napuniti praznu bocu ili kanister čistom vodom do trećine zapremine i čvrsto zatvoriti zatvaračem.

Drugi korak: zatvorenu ambalažu, u trajanju od 30 sekundi, dobro izmućkati tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine. Treći korak: tečnost od ispitanja ambalaže
sipati u rezervoar prskalice i držati okrenutu na dole dok se sadržaj u potpunosti iscedi. Sva tri koraka je neophodno ponoviti tri puta. Ceo proces je znatno olakšan prskalicama koje poseduju posude za pripremu
hemije sa ispiračem ambalaže. Kako pri primeni, tako i kod ispiranja i odlaganja, neophodna je adekvatna zaštitna oprema koja se sastoji od rukavica, maski, naočara, konbinezona i čizama.
Nakon uspešnog ispiranja, ambalažu okrenuti na dole da se dobro ocedi i osuši, zatim je izbušiti na tri mesta i tako onemogućiti njenu ponovnu upotrebu.

22052021 naslovna

Tako pripremljenu ambalažu prikupiti u najlon kese ili kaveze i kontaktirati sa proizvođačem pesticida ili ovlašćenim operaterom za upravljanje otpadom na toj teritoriji.
Vraćanje ambalaže često obuhvata kauciju kojom se obezbeđuje popust pri kupovini novih pesticida. Pravilno odloženu ambalažu kupuju industrijski centri za reciklažu, koji
reciklažom otrovnog otpada čuvaju životnu sredinu i stvaraju novi bezbedan proizvod za korišćenje. Još juče, a naročito danas, posebno je važno obratiti pažnju na očuvanje prirode. Budući da od toga kako se mi odnosimo prema prirodi i njenim resursima, zavisi stanje životne sredine, privređivanje, način života ljudi pa i stanje siromaštva.

IVAN NAN, DIPL. INŽ. BILjNE
PROIZVODNjE, PSS ZRENjANIN

Podelite sa drugima